Allmänna villkor

Allmänna villkor för auktioner online för konsumenter, beskattningsbar person och annan juridisk person

1. Introduktion

Allmänna villkor för köp via auktioner online gäller när en konsument (kund), beskattningsbar person (näringsidkare, kund) eller annan juridisk person (kund) gör ett köp via www.wetterauktioner.se. Avtal ingås mellan konsument och beskattningsbar person eller annan juridisk person och Wetterstadens Auktioner AB (organisationsnummer 556991-7841). Wetterstadens Auktioner AB, benämns i dessa villkor som Wetter auktioner. För att köpa eller sälja objekt via  uktionssidan måste villkoren accepters vid registrering på auktionssidan. Objekt som säljs via Wetter auktioner säljs på uppdrag av en säljare som är en tredje part. Auktionsföremålen är oftast begagnade och Wetter auktioner strävar efter att Objektsbeskrivningen ska vara så rättvisande som möjligt.

2. Objektsbeskrivning

Objekt på auktionssidan återges i objektsbeskrivningen.

Här ges följande information:

  • Beskrivning av objektet.
  • Tid och plats för tillgänglighet av objektet.
  • Uppskattat marknadsvärde på objektet.
  • Utlämning/Frakt
  • Bilder på objektet
  • Inropsavgift som är gällande på avgivet högsta bud.

Marknadsvärdet på objektet baseras på värdering av säljaren i samråd med Wetter auktioner. Priset på objektet kan säljas över eller under marknadsvärdet. Wetter auktioner kan inte garantera att det finns liknande objekt till ett lägre pris. Eventuella ändringar eller tillägg kan tillkomma och meddelas vid auktionstillfället, eller i objektsbeskrivningen. Vid större ändringar förbehåller sig Wetter auktioner rätten att ta bort objektet, och återföra objektet med ny bjektsbeskrivning.

3. Budgivning och inropsavgift

För att delta i auktioner på www.wetterauktioner.se måste kunden registrera sig som medlem. Information avseende budgivningen och auktionsförfarandet, finns i Wetter auktioners Auktions- och medlemsvillkor. Kund som har registrerats på auktionssidan ska följa gällande regler och anvisningar enligt Wetter auktioners villkor.

En Kund som vinner en budgivning ska betala en inropsavgift för köpt objekt enligt den princip och de belopp som anges på auktionssidan. Inropsavgiften kan variera beroende på objekt. Kunden är skyldig att betala inropsavgiften även om köp av objekt av någon anledning inte fullföljs. Inropsavgifter framgår i objektsbeskrivnigen. Betalning av inropsavgiften görs enligt punkt 4.

4. Betalning och avgifter

Vid budgivning och köp via auktionssidan gäller de priser som anges på Wetter auktioner. Priser och bud presenteras exklusive moms. Vid köp via auktionssidan tillkommer utöver inropsavgiften, på varje enskilt objekt moms på angivet högsta bud. Moms tillkommer även på inropsavgiften.

Kunden debiteras med faktura som inkluderar inropsavgift och moms. Fakturan skall betalas inom 10 dagar efter auktionens slut. Wetter auktioner tar betalt av kunden i samband med det vinnande budet. Om betalning inte gjorts inom 10 dagar har Wetter auktioner rätt att kräva att köpet fullgörs och kräva dröjsmålsränta enligt gällande räntelagstiftning samt en påminnelseavgift. Wetter auktioner har även rätt att vid utebliven betalning häva köpet och erhålla ersättning för eventuell skada, inklusive inropsavgiften.

Om köpet hävs har Wetter auktioner rätten att, utan att först underrätta en vinnande kund, sälja om objektet till det utrops- och bevakningspris som Wetter auktioner finner lämpligt. Vid omförsäljning har Wetter auktioner rätt att tillgodogöra sig ersättning för fordringar samt kostnader för försäljning av objektet. Om försäljningspriset inte räcker till att täcka Wetter auktioners fordringar och kostnaden för omförsäljning ska kunden betala mellanskillnaden.

5. Undersökningsplikt

Eventuell visning av objektsföremål aviseras i objektsbeskrivningen. Kunden får bilda sig en egen uppfattning om objektsföremålet vid visning på plats och sedan buda efter vad kunden själv anser vara rimligt för det aktuella objektet. I de fall där en visning inte är möjlig ska kunden efter bästa förmåga själv bedöma objektsföremålet genom att studera objektsbeskrivningen.

Objektet säljs i befintligt skick. Kunden har en undersökningsplikt av objektet innan auktionen. Fel och brister kan förekomma på objektet. Kunden skall noggrant undersöka objektets skick och beskaffenhet.

Bilderna av ett objektsföremål i objektsbeskrivningen är endast i identifieringssyfte. Bilderna kan inte användas för att avgöra objektsföremålets skick. Vid vilseledande uppgifter i objektsbeskrivningen kan detta utgöra grund för hävning av köpet. Wetter auktioner är inte ansvarig för om kunden försummar sin undersökningsplikt enligt ovan och ansvarar inte för sådant som kunden borde ha märkt om kunden fullgjort sin undersökningsplikt.

6. Utlämning/Avhämtning

Datum och tid för hämtning av objekt anges i objektsbeskrivningen eller enligt annan överenskommelse. Wetter auktioner ansvarar inte för transport, och frakt ingår inte i ett köp av ett objekt. För objekt som inte hämtats inom föreskriven tid har Wetter auktioner rätt att debitera en avgift. Om kunden inte kan hämta objektet på utsatt datum och tid måste kunden kontakta Wetter auktioner.

Vid hämtning av objekt ska kvitto på betalning och kopia av faktura medtas. Objekt får inte avhämtas innan Wetter auktioner mottagit full betalning. Vid hämtning av objektet är kunden skyldig att undersöka objektet för att säkerställa objektets kvalitet. Kund som hämtar objekt genom ombud eller transportföretag måste skriva under ett leveransgodkännandegenom vilket ombudet eller transportföretaget ges mandat att för kundens räkning undersöka och hämta objektet.

7. Ansvar för fel, brister eller skador

Samtliga objekt på auktionssidan säljs i befintligt skick. Fel på objekt som består i att objektet inte uppfyller avtalade egenskaper eller är i sämre skick än vad kunden har kunnat förutsätta ansvarar Wetter auktioner enligt nedanstående regler.

Wetter auktioner ansvarar inte för fel som uppkommer efter köpet. Wetter auktioner ansvarar inte för:

  • fel, brister eller skador som framgår av objektsbeskrivningen.
  • fel som beror på att objektet utsatts för normalt slitage.
  • fel som kunden med hänsyn till pris eller ålder kunnat förutsätta.
  • fel som kunden känner till eller borde känt till, exempelvis sådant som står eller syns i objektsbeskrivningen, samt sådant som kunden borde uppmärksammat under visningen.

Wetter auktioner ansvarar inte för fel om objektet säljs som reperationsobjekt. Detta även om objektet har omfattande fel utöver det som angivits. Wetter auktioner ansvarar inte för att beskrivningen under objektsbeskrivningen är uttömmande avseende brister och defekter.

Wetter auktioner ansvarar inte för objekt som sålts för konkursförvaltare eller annan tvångsmässig försäljning. Wetter auktioner har inte något ansvar för fel utöver det som beskrivs ovan. Wetter auktioner ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller fel.

8. Ångerrätt (Konsument)

Vid köp av objekt på auktionssidan gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med konsumentskyddslagstiftningen. Detta innebär att kunden kan ångra sitt köp genom att meddela Wetter auktioner inom 14 dagar från det att kunden eller kundens ombud hämtat eller tagit emot objektet (ångerfristen).

Ångerrätten gäller inte vid försäljning av objekt som är fast egendom eller av andra varor som ångerrätten enligt lag inte gäller för, exempelvis livsmedel.

Vill kunden ångra köpet av objektet (ångerfristen) ska detta tydligt meddelas till Wetter auktioner. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på objektet i meddelandet.

Om kunden vid utövande av sin ångerrätt väljer att skicka tillbaka objektet betalar kunden returfrakten och ansvarar för objektets skick efter det att kunden har hämtat eller mottagit objektet samt under returfrakten. Objektet ska skickas i retur inom 14 dagar från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Wetter auktioner.

Om kunden ångrar sitt köp betalar Wetter auktioner tillbaka det belopp som kunden betalat för objektet. Notera att inropsavgiften inte återbetalas eftersom kunden har samtyckt till att ångerrätten inte är tillämplig för den tjänst som inropsavgiften tillämpas för i enlighet med Wetter auktioner vid var tid gällande auktions- och medlemsvillkor. Wetter auktioner får dock vänta med återbetalningen tills kunden har visat att objektet har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Det tillkommer under inga omständigheter några avgifter för kunden i samband med återbetalningen.

9. Reklamation

Kunden får inte åberopa att objektet är felaktig om kunden inte inom nedan angivna tidsfrister lämnar Wetter auktioner meddelande om felet (reklamation). Kunden har en undersökningsplikt av objektet. Fel som borde ha märkts när objektet undersöktes av kunden ska omgående reklameras. Reklamationer som görs inom 1 månader från upptäckt fel på objektet anses alltid ha lämnats i rätt tid. I övrigt ansvarar Wetter auktioner endast för fel som kunden skriftligen påtalar inom (14) dagar efter det att felet borde ha märkts.

Ett skriftlig meddelande om reklamation ska innehålla objektnummer och fakturanummer, vilket objekt reklamationen avser samt en beskrivning av hur felet yttrar sig. För att undvika missförstånd utgör ett felaktigt bud inget skäl till reklamation. Wetter auktioner förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig.

10. Ändringar av Villkoren

Wetter auktioner har rätt att ändra villkoren genom att meddela kunden eller genom införande av de ändrade villkoren på auktionssidan. Ändringar i Villkoren gäller från det att kunden har accepterat villkoren i samband med nytt besök på Webbplatsen där godkännandet sker elektroniskt.

11. Force Majeure

Om Wetter auktioner fullgörande av sina åtaganden enligt villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Wetter auktioner inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighetsingripande, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om Wetter auktioner fullgörande av villkoren förhindras för längre tid än tre månader av befrielsegrund enligt denna punkt, får kunden häva köpet.

12. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor och auktionssidan i övrigt ska tolkas i enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol.

Dessa Villkor har fastställts av Wetterstadens Auktioner AB 07-12-2014